Fuji Arts WINTER SALE, up to 50% off: Edo era | Meiji era | Fine Woodblock Reprints
Shin-hanga | Yoshitoshi 100 Moon | Kuniyoshi's 47 ronin | Contemporary Prints | And more!

Modify Your Search
$ to $
$ to $

Search by Item Number

Search Results

4708 matches found
Item   Price Bidding Details
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/182k467f.jpg
The Syllable Na: Oboshi Seizaemon Fujiwara Nobukiyo
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/181k467f.jpg
The Syllable Sa: Yokogawa Kanpei Fujiwara no Munetoshi
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/180k467f.jpg
The Syllable Ho: Wakagaki Genzo Fujiwara no Masakata
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/179k467f.jpg
The Syllable To: Senzaki Yagoro Minamoto no Noriyasu
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/178k467f.jpg
The Syllable He: Okano Kin'emon Fujiwara no Kanehide
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/177k467f.jpg
The Syllable Wi: Onodera Koemon Fujiwara no Hidetome
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/176k467f.jpg
The Syllable Ma: Kurahashi Gensuke Kiyowara no Takeyuki
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/175k467f.jpg
The Syllable Ku: Yoshida Kawaemon Fujiwara no Kanesada
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/174k467f.jpg
The Syllable Te: Sumino Juheiji Fujiwara no Tsugifusa
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/173k467f.jpg
The Syllable U: Otaka Gengo Minamoto no Tadao
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/172k467f.jpg
The Syllable O: Chiba Saburobyoe Taira no Mitsutada
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/171k467f.jpg
The Syllable Ke: Muramasu Sandayu Fujiwara no Takanao
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/170k467f.jpg
The Syllable Ro: Oboshi Rikiya Fujiwara no Yoshikane
Yoshitora (active circa 1840 - 1880)
Fuji Arts Special Auction - Original Edo era 47 ronin opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k439/138k439f.jpg
Hachinomiya Shrine
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k450/113k450f.jpg
Hawk
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k457/141k457f.jpg
Sitting Together in a Circle
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k448/171k448f.jpg
Mitsui-ji Temple
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k456/298k456f.jpg
Carp
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k447/261k447f.jpg
Beginning
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k439/140k439f.jpg
Bonfire
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k449/090k449f.jpg
Wabisuke Camellia
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/023k467f.jpg
Thunder
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/022k467f.jpg
Beak of Iron
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/021k467f.jpg
Iwafune Shrine
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed
http://www.fujiarts.com/japanese-prints/k467/020k467f.jpg
Ink Peak
Munakata (1903 - 1975)
Fantastic Munakata studio calendar print, opening at $39!
Standard Auction
Item Closed

  Previous Page | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 All | Next Page